Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KID&ME

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Dni Robocze– oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),
 • Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu,
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),
 • Konsument - osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,
 • Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem
  https://kidandme.pl/regulamin/,
 • Sklep– sklep internetowy Kid&Me działający pod adresem https://kidandme.pl,
 • Sprzedawca– Kid&Me Agata Babecka z siedzibą w Mosinie (62-050), przy ul. Tuwima 24, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7851697507, REGON: 386957457,
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą,

 § 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu odbywa się przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania konta.
 1. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Kontakt ze Sklepem jest możliwy:

 § 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną (zawieranie umów sprzedaży Produktów, prowadzenie konta w Sklepie oraz korzystanie z newslettera).
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie. Złożenie Zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego Zamówień w Sklepie. Klient loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest umowa
  o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Klient może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

 § 4

Składanie Zamówienia

 1. Klient może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Klient, który posiada konto w Sklepie.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 • wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
 • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
 • zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Kupuj jako gość” – nie dotyczy Klienta, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania Zamówienia,
 • podać adres do wysyłki Zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Klient wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
 • wybrać metodę dostawy i płatności za Zamówienie,
 • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Klient akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia,
 • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 1. Jeśli Klient wybrał metodę płatności za Zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Paynow, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” Klient zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Paynow celem dokonania płatności za Zamówienie. Po dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.

 § 5

Formy dostawy i metody płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy Zamówienia:
 • za pośrednictwem kuriera InPost,
 • za pośrednictwem Paczkomatu InPost.
 1. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 2. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
 3. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Polski trwa 2 Dni Robocze, liczone od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę i może ulec wydłużeniu o kolejne 2 Dni Robocze w przypadku przepełnienia Paczkomatu odbiorczego lub jego awarii, wyłączenia czy konserwacji systemu.
 4. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.
 5. Klient ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione Produkty:
  • płatność za pośrednictwem serwisu Paynow (elektroniczny serwis płatności umożliwiający szybki przelew z wybranych polskich banków),
  • płatności za pośrednictwem Blue Media S.A. następującymi kartami płatniczymi:
   - Visa,

                 - Visa Electron,

                 - Mastercard,

                 - MasterCard Electronic,

                 - Maestro.

 § 6

Realizacja Zamówienia

 1. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie Zamówienia.
 2. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania Zamówienia do wysyłki.
 3. Czas realizacji Zamówienia wynosi 2 Dni Robocze, chyba że w opisie Produktu zaznaczono inaczej.
 4. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za Zamówienie, tj. od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji Zamówienia i rozpocznie wysyłkę Zamówienia do Klienta.
 6. Wysyłka Zamówienia do Klienta realizowana jest w sposób wybrany przez Klienta zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu.

 § 7

Odstąpienie od umowy Klienta będącego Konsumentem

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu zawiera wzór formularza odstąpienia od umowy.
 4. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 5. Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym najtańszy dostępny
  w Sklepie koszt dostarczenia Produktów (jeśli koszt pokrył Klient) niezwłocznie,
  a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 § 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
 • żądać wymiany Produktu na wolny od wad,
 • żądać usunięcia wady,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 1. Jeśli Klient stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Klient, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 4. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 § 9

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady dotyczące wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kidandme.pl/strona/polityka-prywatnosci.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Sprzedawca informuje, iż administratorem danych osobowych Klientów, potencjalnych Klientów oraz osób korzystających z newslettera lub formularza kontaktowego jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe podmiotów wskazanych w ust. 2 w celu:
 • świadczenia usług,
 • wypełnienia obowiązków prawnych związanych ze świadczeniem usług,
 • świadczenia marketingu bezpośredniego,
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, w tym profilowania służącego temu, aby treści ukazujące się na serwisach Sklepu były dopasowane do potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, prowadzenie statystyk i analiz.
 1. Odbiorcami danych osobowych podmiotów wskazanych w ust. 2 mogą być także:
 • właściciel platformy Sellingo (jako dostawca serwisu Sklepu),
 • właściciel podmiotu realizującego dostawę Zamówienia.
 1. Sprzedawca nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotów wskazanych w ust. 2 do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe podmiotów wskazanych w ust. 2 na czas niezbędny do zrealizowania umowy i obowiązków wynikających z korzystania
  z oferowanego Produktu oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wydłużony o 6 lat.
 3. Podmiotom wskazanym w ust. 2 przysługują następujące prawa:
 • dostępu do danych,
 • do sprostowania danych,
 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do przenoszenia danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy stwierdzą nieprawidłowości w przetwarzaniu danych, naruszające przepisy wynikające z RODO. Z PUODO można skontaktować się listownie, wysyłając pismo na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

 § 10

Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Sprzedawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Klientom oraz wszystkim podmiotom wchodzącym na stronę Sklepu oraz powiązane ze Sklepem media społecznościowe treści chronione prawem własności intelektualnej,
  w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.
 2. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści zamieszczonych na stronie Sklepu oraz powiązanych z nim mediów społecznościowych (np. Produktów lub ich zdjęć) bez pisemnej zgody Sprzedawcy, jest zakazane, o ile inaczej nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 § 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący Konsument może m.in.:
  • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
   o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
 • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając
  z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,
 • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy Klientami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

 § 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego Kid&Me

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY*

Ja, niżej podpisana/y _____________________________________ [imię i nazwisko Klienta będącego Konsumenta], niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów:

___________________________________________________________________________

Dodatkowe informacje:

 • data odbioru Produktu _______________________________________________
 • adres Klienta__________________________________________________
 • nr rachunku bankowego** _______________________________________________

 

 

 

Data

 

 

 

Podpis Klienta

   

 

*formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

**opcjonalnie